OPTAC3 Web Produktnoteringar

OPTAC3 Web – uppdatering (mars 2023)

Nya funktioner:

 • Allvarlighetsgrad för överträdelser: Du kan nu se allvarlighetsgrad för överträdelser enligt EU:s kör- och vilotider och vägarbetstidslagen. Allvarlighetsgraderna baseras på ramverket fastställt av Europeiska kommissionen. Dessa visas med hjälp av en tydlig symbol som har lagts till i de sektioner som listas nedan:
  • Kalendervyn
  • Överträdelserapporter:
   • Förarbrev – Sammanställning
   • Överträdelser – Endast
   • Överträdelser – EU
   • Överträdelser – Förarbrev
  • Förarbrev – Sammanställning Tabell: En till kolumn har lagts till så att du nu även kan se hastighetsöverträdelser i denna rapport.
  • OPTAC3 Kopieringsprogrammet på Polska: Detta kan laddas ned och installeras genom att logga in som administratör på OPTAC3 kontot.

 

Åtgärder:

 • Åtgärdat mindre fel i den avancerade data export funktionen.

OPTAC3 Web – uppdatering (december 2022)

Nya rapporter:

 • Förarbrev – Sammanställning Tabell: Denna rapporten visar i en tabell hur många överträdelser en förare har under den valda tidsperioden. Det går att välja vilka överträdelser man vill ska inkluderas i rapporten.
 • Saknade aktiviteter för förare: Rapporten hjälper dig att hitta alla okända perioder där inga aktiviteter har registrerats på en förares kort. Rapporten visar start- och sluttid samt varaktighet för dessa saknade perioder.
 • Rapport för Nattarbete: Denna rapport visar en förares totala arbete under dagtid och under nattid.

Nya funktioner:

 • Rapporten Körda fordon: Inaktiva fordon visas nu som rödmarkerade.
 • Nya API endpoints har lagt till i OPTAC3.

OPTAC3 Web – uppdatering (november 2022)

Nya funktioner:

 • OPTAC3 på polska: Det går nu att använda OPTAC3 på polska.
 • Ny förarrapport – Färja/tåg och OUT: Du kan nu enkelt se när en förare har registrerat färja/tåg eller OUT
 • API dokumentation: Vår Swagger dokumentation för OPTAC3 APIs har uppdaterats. Kontakta oss du vill ha mer information gällande detta.
 • Tyska kompletterande inställningar för vägarbetstidslagen: För att följa reglerna i den tyska förordningen för arbetstid (ArbZG) har tre nya överträdelser lagts till. Dessa överträdelser kommer vara tillgängliga i:
 • Månadsvyn
 • Överträdelserapporter
 • Dag/Natt förarstatus: Du kan ställa in om en förare är dag eller nattarbetare under menyvalet “Förardetaljer”.

Åtgärder:

 • Åtgärdat mindre fel som kunde uppstå vid redigering av digital data i månadsvyn.
 • Export av rapporten “kortinsättningar och kortuttag” till CSV-format har förbättrats.

OPTAC3 Web – uppdatering (juni 2022)

Nya funktioner:

 • Förbättrad hantering vid byte till sommar/vintertid: Programmet har uppdaterats för att förbättra hur tidsjusteringen i samband med byte till sommartid i slutet på mars och byte till vinterttid i slutet på oktober hanteras.
 • Säkerhetsuppdatering: Vi har gjort ytterligare förbättringar av säkerhetsinställningarna för 2FA användare.
 • API dokumentation: Vår Swagger dokumentation för OPTAC3 APIs har uppdaterats. Kontakta oss du vill ha mer information gällande detta.
 • Ytterligare API Endpoints: Vi har lagt till flera nya API endpoints som kan användas av våra API kunder. Dessa nya endpoints inkluderar nya rapporter och depå funktionalitet.
 • Uppdatering av rapporterna för saknad data: Färgkategorierna i rapporterna för saknad data använder nu starkare nyanser för att särskilja färgerna på ett tydligare sätt.

Åtgärder:

 • Redigering av digital data har förbättrats.
 • Rapporten Ogiltig digital signatur har uppdaterats så att den filtrerar förarkort som har slutat gälla.
 • Åtgärdat mindre fel gällande fordonsid i rapporten Okänd aktivitet.
 • Förbättrad dataradering

OPTAC3 Web – uppdatering (maj 2021)

Nya funktioner:

 • Export av digitala filer: Vi har lagt till två kolumner som visar första och sista aktivitetsdatum för varje fil. Detta gör det lättare att se vilka filer du behöver exportera vid t. ex. en företagskontroll.

Åtgärder:

 • Förbättrat avancerad dataexport.
 • Uppdaterat länkar till vår webbchatt i programmet.
 • Förbättrat upptäckt av start- och slutland för 1C färdskrivare.
 • Mindre fel på dashboarden har även åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (mars 2021)

Nya funktioner:

 • Uppdatering av rapporterna för nedladdningspåminnelser: Du kan nu se antalet av respektive färgkategori (röd, gul, grön) vilket gör det lättare att identifiera hur många förare eller fordon det finns i varje statuskategori.
 • Förarbrev – Sammanställning och tidsrapportering: Vi har uppdaterat rapporten Förarbrev – Sammanställning så att tider för in- och utstämpling från API:n för tidsrapportering visas i rapporten.

Åtgärder:

 • Förbättrat hur de svarta diagonala strecken visas på manuella inmatningar i kalendervyn.
 • Åtgärdat mindre fel i rapporten för tidsrapportering.

OPTAC3 Web – uppdatering (december 2020)

Nya funktioner:

 • Säkerhetsuppdatering: Vi har gjort ytterligare förbättringar av säkerhetsinställningarna för 2FA användare.
 • Uppdatering av kalendervyn: Dagsvyn har uppdaterats så att du nu lättare kan identifiera manuella inmatningar. Dessa visas nu med svarta diagonala streck genom aktiviteten.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats

OPTAC3 Web – uppdatering (oktober 2020)

Nya funktioner:

 • Volvo OPTAC3 Connect uppdatering: Den automatiska importmekanismen från Volvos tidigare lösning för fjärrnedladdning, Dynafleet, har nu ändrats till Volvo Connect. Vi har uppdaterat OPTAC3 så att nedladdningar från Volvo Connect kan importeras till programmet.

OPTAC3 Web – uppdatering (september 2020)

Nya funktioner:

 • Mobilitetspaketet: Vi har uppdaterat OPTAC3 programmet så att det tar hänsyn till de nya reglerna. Detta inkluderar ändringar för färjeavbrott och kraven vid veckovila.
 • Uppdatering av kalendervyn: Vi har uppdaterat kalendervyn så att du kan välja när en förare spenderar sin veckovila borta eller utomlands. Du kan göra detta genom att klicka högst upp i högra hörnet på en dag (nära triangeln för undantagsdagar). Detta låter föraren avvika från standardkraven för veckovila i enlighet med det nyligen publicerade mobilitetspaketet.
 • Rapporten Överträdelser – tabell: Vi har lagt till ytterligare en kolumn i denna rapport så att du kan se antal överträdelser som uppkommer när förare inte tar tillräckligt med veckovila inom en fyraveckorsperiod. Detta är i enlighet med det nyligen publicerade mobilitetspaketet.

 

Åtgärder:

 • Vi har åtgärdat ett fel för hur manuella angivelser som har registrerats vid UTC midnatt visades.
 • Vi har förbättrat hur kompletterande överträdelser för tidsrapportering kontrolleras.
 • Andra mindre fel har även åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (augusti 2020)

Nya funktioner:

 • FleetBoard OPTAC3 Connect uppdatering: Den automatiska importmekanismen från FleetBoard till OPTAC3 har uppdaterats av Daimler. Vi har uppdaterat OPTAC3 så att dessa nedladdningar kan fortsätta att automatiskt importeras till programmet.

OPTAC3 Web – uppdatering (juni 2020)

Nya funktioner:

 • Uppdatering av kalendervyn: Vi har uppdaterat kalendervyn så att du kan se data för in-och utstämplingar i dagsvyn. Denna funktion är bara tillgänglig om API för tidsrapportering har aktiverats.
 • MAN Rio API: En ny API för de som använder MAN Rio plattformen som gör det möjligt att automatiskt överföra förar-och fordonsdata till OPTAC3 Web.
 • Ytterligare en rapport har lagt till för OPTAC3 Plus: Rapporten “Detaljerad distansrapport – Fordon” har lagts till för OPTAC3 Plus tjänsten.
 • Widescreen visning av rapporter: Vi har uppdaterat rapporterna “Skiftrapport” och “Tidsrapportering” så att de kan använda den extra upplösning som finns tillgänglig på större bildskärmar. Detta kan hjälpa dig när du använder dessa tabellrapporter eftersom du då inte behöver skrolla lika mycket.

Åtgärder:

 • Åtgärdade problem för registreringsnummer med korrupta kalibreringsuppgifter.
 • Vi har förbättrat hur kompletterande överträdelser för tidsrapportering kontrolleras.
 • Andra mindre fel har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (maj 2020)

Nya funktioner:

 • Tidsrapportering API: Vi har lagt till en ny API för tidsrapportering. Detta låter tredje parts system för tidsrapportering importera data för in-och utstämpling till OPTAC3. Detta görs genom REST API som finns tillgänglig i OPTAC3.
 • Rapport för tidsrapportering: Vi har lagt till en ny rapport som låter dig kontrollera tider för in- och utstämpling mot en förares start- och slut tid.

Åtgärder:

 • Åtgärdat ett problem där vägmätarslut på analoga diagramblad inte visades korrekt i rapporter.
 • Andra mindre fel har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (februari 2020)

Nya funktioner:

 • Säkerhetsuppdateringar: Vi har gjort ytterligare säkerhetsuppdateringar och förbättrat lösenords komplexitet.
 • Uppdatering av skiftrapporten: Vi har lagt till en ny kolumn som summerar förares aktiviteter under arbetspasset.

Åtgärder:

 • Åtgärdat problem med formatering i skiftrapporten.
 • Åtgårdat problem med att filtrera per depå på skärmar med upplösning 1024 x 768
 • Andra mindre fel har även åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (december 2019)

Nya funktioner:

 • Säkerhetsuppdateringar: Flera misslyckade inloggningsförsök låser nu admin-kontot.
 • Uppdatering av filter för fordons- och förarlistor: När du använder 7-dagars vyn för visning av data samt kalendervyn kommer programmet nu ihåg den senaste filtreringen när du använder “Bakåt” knappen.
 • Ikon för färja/tåg: Om en förare har angett färja/tåg visas nu en ikon för detta i rapporterna Förarbrev och Överträdelser – EU.

Åtgärder:

 • Förbättring av rapporten kortnedladdningspåminnelser när man väljer alternativet senaste importdatum.
 • Andra mindre fel har även åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (oktober 2019)

Nya funktioner:

 • Uppdatering av rapporten “Färdskrivare – servicerapport”: Vi har uppdaterat rapporten “Färdskrivare – servicerapport” så att kalibreringsdatum som är äldre än dagens datum markeras med röd text. Kalibreringsdatum i framtiden kommer fortsätta visas med vanlig svart text.
 • Förare YKB utgångsdatum: Vi har lagt till en ny rapport som låter dig se när en förares YKB slutar gälla. Utgångsdatumet skrivs in manuellt och justeras på sidan med förardetaljer.
 • Körkort utgångsdatum: En ny rapport har lagts till som visar körkorts utgångsdatum. Utgångsdatumet skrivs in manuellt och justeras på sidan med förardetaljer.
 • Översikt – Förare färdskrivaranvändning: Vi har lagt till en ny rapport som visar information om förarens användning av färdskrivare under den valda tidsperioden. Om det inte finns data tillgänglig för en specifik dag visas texten “Ingen data” i rött.
 • Uppdatering av rapporten “Skiftrapport”: Vi har uppdaterat denna rapport så att den markerar när en förares skift är längre än 15 timmar. Ett skift som varar mer än 15 timmar kommer visas med röd text.

Åtgärder:

 • Vi har ändrat lösenordspolicyn att inte längre tillåta semikolon.
 • Förbättrad hantering av okänd förare API.
 • Mindre fel har åtgärdats för att förbättra prestanda.

OPTAC3 Web – uppdatering (januari 2019)

Nya funktioner:

 • 1C Färdskrivarhantering: Vi har uppdaterat OPTAC3 så att programmet kan hantera data från 1C färdskrivare (även kallade Smarta färdskrivare eller Generation 2 färdskrivare)
 • Uppdatering av rapporten “Registrerade förare”: Man kan nu se när en förare som inte är aktiv i OPTAC3 har kört ett fordon. Den inaktiva förarens namn kommer visas med röd text. Aktiva förare kommer visas med vanlig svart text.

Åtgärder:

 • Vi har förbättrat processen för radering av användare

OPTAC3 Web – uppdatering (oktober 2018)

Nya funktioner:

 • Uppdatering av rapporten “Vägarbetstidslagen – Veckomedelvärde”: Ett nytt format har implementerats för denna rapport. Detta inkluderar att visa så många förare som möjligt på en sida och färgkodning för veckor där mer än 60 timmars arbete har registrerats. Det har även lagts till datum för varje vecka.

Åtgärder:

 • Mindre fel som gjorde att en siffra saknades i rapporten “Kortinsättningar och kortuttag” har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (april 2018)

Nya funktioner:

 • Ny skiftrapport (Export av tabell): Vi har lagt till en ny förarrapport som använder “export av tabell” formatet. Denna rapport visar förarens skift med start- och sluttid, använda fordon, skiftets varaktighet och längsta rast/viloperiod. Detta kan vara användbart när man vill räkna ut förarens arbetstider från färdskrivaruppgifterna.

Åtgärder:

 • Förbättrat rapporterna saknad förardata och saknad fordonsdata.
 • Mindre fel med generering av API koder har åtgärdats.
 • Förbättrat texten som visas för överträdelser gällande nedladdningsintervall.
 • Mindre fel med sortering av förar-och fordonslistor har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (februari 2018)

Nya funktioner:

 • Nya rapporter för saknad data (Export av tabell): Följande 2 rapporter har lagts till i OPTAC3:
  • Visning av saknad förardata
  • Visning av saknad fordonsdata

Dessa grafiska rapporter indikerar om det saknas data för dina förare eller fordon genom att jämföra aktivitetsdatan från förarkorts- och fordonsnedladdningar.

 • Bredbildsvisning: Vi har påbörjat processen att anpassa OPTAC3 till större bildskärmar med extra upplösning. Dagsvyn i kalendervyn och de nya rapporterna för saknad data kommer utnyttja detta vilket kommer minska behovet att scrolla horisontellt på dessa sidor.
 • Nya filter i rapporter: Vi har lagt till ett nytt filter ovanför förar-och fordonslistorna när du ska skapa rapporter. Detta filter kommer dölja förare/fordon som inte har någon data inom en bestämd tidsgräns. Till exempel kan man välja att endast visa förare som har digital data under de senaste 6 månaderna.

Åtgärder:

 • Förbättrad text för 12-dagars regeln.
 • Förbättrad hantering av saknade kortnedladdningar i rapporter.

OPTAC3 Web – uppdatering (september 2017)

Nya funktioner:

 • Nysammanfattad rapport för vägmätarvärden (Export av tabell): Rapporten ‘Alla vägmätarvärden’har nu alternativ för sammanfattning. Detta skapar en export av tabell rapport med de första och sista tillgängliga vägmätarvärden från den specificerade tidsperioden.
 • Ytterligare kompletterande överträdelser: Det finns nu en till kompletterande överträdelse i kalendervyn och rapporten “Förarbrev – sammanställning. Den nya kompletterande överträdelsen heter “Säkerhetskontroll” och visar när förare inte har registrerat en period av arbete innan körning i början av arbetspasset.
 • Uppdatering av rapporten “Vägarbetstidslagen – graf för veckomedelvärde”: Vi har uppdaterat rapporten Vägarbetstidslagen – graf för veckomedelvärdeför att förbättra hur informationen visas. Uppdateringen inkluderar att datumet för varje vecka i referens perioden nu visas samt att tabellen nu är enklare att läsa genom att varannan kolumn är skuggad.
 • Depå filter i Dashboarden: Vi har lagt till depå filter i alla widgets på dashboarden. Detta hjälper t ex att snabbt identifiera vilka depåer som behöver förnya specifika förarkort eller fordon som behöver kalibreras.
 • Rapporten händelser och fel har förbättrats: Vi har lagt till ett extra alternativ som låter dig sortera rapporten efter datum eller typ av händelse/fel.
 • Förbättrat överträdelse prefix:Du kan nu se om det är en överträdelse enligt kör- och vilotidsreglerna eller vägarbetstidslagen både i kalendervyn och överträdelserapporter.
 • Sidorna för förardetaljer och fordonsdetaljer har förbättrats: Du kan nu ändra vilken depå en förare eller ett fordon är tilldelad på dessa sidor. En ny “Tillbaka till listan” knapp har också lagts till. Denna knapp låter dig återgå till fordons – och förarlistan som då behållersamma filtrering som tidigare.

Åtgärder:

 • Åtgärdat ett problem som tillät en 0 minuter tolerans i rapporten hastighetsöverträdelser.
 • Beräkningar för dygnsvila har förbättrats med hänsyn till vägledning 7.
 • Åtgärdat mindre textfel.

OPTAC3 Web – uppdatering (juni 2017)

Nya funktioner:

 • En vy för både förardata och fordonsdata: I kalenderns dags vy kan du nu jämföra förar- och fordonsaktiviteter i samma vy. Varje fordon som föraren har använt under en dag kan visas. Alla fordonets aktiviteter visas men vi indikerar vilka aktiviteter som hör ihop med den specifika förarens kort. En motsvarande fordonsnedladdning krävs för att kunna göra jämförelsen.
 • Lägg till favorit rapporter i Mina rapporter: Du kan nu välja dina favorit rapporter. De visas under sektionen “Mina rapporter” i programmet.
 • Nya rapporter för export av tabell: Vi har lagt till en ny typ av rapport som heter “Export av tabell”. Detta är en ny typ av rapport som visar alla rapportens uppgifter i en tabell. Detta låter användaren sortera, gruppera eller ordna om uppgifterna innan export till Excel.
 • Kontrollkort aktivitetsrapport (Export av tabell): En ny export av tabell rapport har lagts till som visar uppgifter om kontrollkort som har blivit isatta i dina fordon. Detta inkluderar handlingar som har gjorts på färdskrivaren av myndigheten. Som t ex, kopiering av fordonsdata.
 • Logg för import av filer – rapport (Export av tabell): Denna nya Export av tabell rapport visar en lista av filer som nyligen har importerats till OPTAC3. Detta inkluderar uppgifter om importdatum, användare som importerade filen och första/sista aktivitetsdatum.
 • Förarkorts utgångsdatum – rapport (Export av tabell): En ny export av tabell rapport har lagts till som visar förarkortets utgångsdatum.
 • Extra rapport för vägmätare (Export av tabell): En ny export av tabell rapport har lagts till som visar alla tillgängliga uppgifter för vägmätare från alla tillgängliga datakällor.
 • Logg för export av filer (Export av tabell): När du exporterar data med hjälp av sektionen “Avancerad dataexport” kommer du få en CSV eller exportlogg fil som visar vilken data som har exporterats.
 • Förare/Fordons ID i datavisningsvyer och rapporter: Vi har lagt till förar/fordons ID i alla rapporter och datavisningsvyer i OPTAC3. Detta kan hjälpa dig när du har flera förare med samma/liknande namn. Förar ID kan ändras under meny valet “Förardetaljer”.
 • Val av datum: Vi har uppdaterat sektionen där du väljer datum för dina rapporter. Du kan nu t ex skriva in datum genom att använda både DDMMYY och DDMMYYYY format.
 • Ytterligare kompletterande överträdelser: Det finns nu en till kompletterande överträdelse i kalendervyn. Den nya kompletterande överträdelsen heter “Okänd aktivitet” och visar när en förare inte har aktiviteter under sitt arbetspass.
 • Analog fordonshantering: Vi har uppdaterat listan där du väljer fordon på sidan för analog fordonshantering. Du har ett stort urval av filteralternativ och kan lätt gruppera fordon.
 • Import av flera filer: Vi har förbättrat sektionen för import av filer via webbläsaren. ZIP filer som innehåller förar/fordonsfiler kan nu importeras. Upp till två ZIP filer kan väljas för import på samma gång.

Åtgärder:

 • Åtgärdade ett fel som gjorde att förare utan överträdelser visades pga. inaktiverade kompletterande överträdelser.
 • Åtgärdade mindre text fel.

OPTAC3 Web – uppdatering (mars 2017)

Nya funktioner:

 • Kompletterande överträdelser: Vi har lagt till ytterligare information om överträdelser i kalendervyn. En brun triangel visas på dagar där kompletterande överträdelser har registrerats. Dessa överträdelser inkluderar nedladdningsintervall (mer än 28 dagar mellan kortnedladdningar), start-och slutland och specifika händelser som har registrerats på kortet som t ex hastighetsöverträdelser och obehörigt byte av rörelsesensor.
 • Noteringar och förarfel i kalendervyn: Du kan nu lägga till noteringar och förarfel i kalendervyns dagsvy. Dessa noteringar är vanligtvis baserade på information som har noterats på en förares utskrift. De här noteringarna och förarfelen kommer visas i överträdelserapporter för föraren.
 • Radering av data (>37månader): Vi har lagt till ett nytt alternativ som låter dig radera data äldre än 3 år. De alternativ som finns sedan tidigare är att radera data äldre än 13, 25 och 60 månader. Radering av data kan schemaläggas av “admin” användaren för OPTAC3.
 • Förar-ID i rapporter: Vi har lagt till förar-ID i överträdelserapporterna. Detta kan vara till hjälp när du har flera förare med samma/liknande namn. Förar-ID kan ändras under menyvalet “Förardetaljer”.
 • Länk för senaste aktivitetsdatum: Vi har lagt till datum för senaste aktivitet högst upp i högra hörnet av kalendervyn. När du klickar på detta datum kommer denna månad automatiskt visas med den specifika dagen markerad.
 • Dashboard depåfilter: Du kan nu filtrera per depå i följande sektioner av din dashboard: Kortnedladdningspåminnelser och Fordonsnedladdningspåminnelser. Detta hjälper dig att snabbt se vilka depåer som behöver göra nedladdningar.
 • Nya förar-och fordonslistor: Vi har uppdaterat listorna där du kan välja förare och fordon i den digitala datavisningsvyn. Du har ett stort urval av filteralternativ och kan lätt gruppera förare och fordon.
 • Rapporten Förarbrev – Sammanställning: Vi har lagt till en ny rapport som ger dig möjlighet att utöver överträdelser för EU: skör-och vilotidsregler och vägarbetstidslagen även visa den kompletterande överträdelseinformationen.
 • OPTAC3 kommer ihåg valda förare/fordon (rapporter): När du skapar en rapport i OPTAC3 så kommer programmet ihåg vilka förare och fordon du har valt när du skapar nästa rapport. Detta kommer göra att det går snabbare att skapa flera rapporter för samma förare/fordon. När en användare loggar ut eller rensar urvalsalternativet så kommer de sparade valen återställas.

Åtgärder:

 • Förbättringar på sidan där man anger mottagar – ID för Dynafleet/Volvo.
 • Åtgärdat fel som gjorde att anteckningar inte sparades I 7-dagarsvyn.

OPTAC3 Web – uppdatering (december 2016)

Nya funktioner:

 • Dashboard: Vi har lagt till en dashboard som visas när du loggar in. Detta ger dig en snabb överblick av kort/FE nedladdningspåminnelser, trender för överträdelser och korts utgångsdatum.
 • Avancerad filexport: Vi har förbättrat alternativen för filexport så att du nu kan exportera data efter aktivitetsdatum, importdatum och nedladdningsdatum.
 • Saknade kilometer: Vi har uppdaterat rapporten Okänd förare så att den visar vilket avstånd som har färdats under okända körperioder.
 • Sortering av hastighetsöverträdelser: Vi har lagt till ytterligare sorteringsalternativ i rapporten hastighetsöverträdelser.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar åtgärder för problem i samband med filimport.

OPTAC3 Web – uppdatering (oktober 2016)

Nya funktioner:

 • Multipel filimport (via webbläsare): Du kan nu importera upp till 50 digitala filer samtidigt via webbläsaren. Detta ger dig ett bra alternativ till att använda OPTAC3 kopieringsprogrammet.
 • Förarprofil: Vi har skapat en ny sektion för förarinformation. Här kan du ställa in förar-ID och visa användbar information som t ex korts utgångsdatum, körkortsnummer och de senaste överträdelserna.
 • Fordonsprofil: Vi har skapat en ny sektion där du kan visa fordonsinformation. Här kan du ställa in fordons-ID och visa användbar information som t ex senaste nedladdning och senaste aktiviteter.
 • Fler uppdateringar för fordons- och förarlistor: Vi har gjort fler uppdateringar för listorna där du kan välja förare och fordon i OPTAC3. De nya listorna har lagts till för kalendervyn och sektionen för undantagsdagar.
 • Multipel registrering av undantagsdagar: Vi har uppdaterat sektionen för undantagsdagar så att du kan registrera flera undantagsdagar samtidigt.
 • Multipel radering av undantagsdagar: Vi har uppdaterat sektionen för undantagsdagar så att du kan radera undantagsdagar för flera förare samtidigt.
 • Sorteringsalternativ för kortnedladdningspåminnelser: Du kan nu sortera rapporten efter förarnamn, nedladdningsdatum, importdatum och senaste aktivitetsdatum.
 • Sorteringsalternativ för fordonsnedladdningspåminnelser: Du kan nu sortera rapporten efter fordon och nedladdningsdatum
 • Datum för senaste aktivitet: Du kan nu se senaste aktivitetsdatum i överträdelserapporterna. Detta låter dig snabbt se hur aktuell en förares data är när du analyserar deras överträdelser.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar åtgärder för val av datum i sektionen för undantagsdagar och förbättringar för upptäckt av Out Of Scope körning.

OPTAC3 Web – uppdatering (augusti 2016)

Nya funktioner:

 • Nya Tooltips: Vi har lagt till en ny hjälpfunktion på webbsidan som visar användbar information när du håller muspekaren över olika delar av webbsidan. Vi har även lagt till en funktion som visar notifieringar och felmeddelanden längst ned i högra hörnet på sidan. Varje inloggad användare kan slå på eller stänga av detta alternativ genom att ändra “Hjälp” inställningen till av/på längst ned på webbsidan.
 • Ny inställning för kör-och vilotider (561/2006): Inställningar för kör-och vilotider (som du kommer åt inloggad som ”admin”) har uppdaterats med en ny inställning. Denna låter användaren ställa in huruvida perioder av Out of scope körning ska räknas som arbete.
 • Nya förar-och fordonlistor (rapportsidorna): Vi har gjort stora förbättringar för listorna där du väljer förare och fordon i rapportsektionen. Du har nu ett stort urval av filteralternativ och kan lätt gruppera förare och fordon.
 • Multipel registrering av undantagsdagar: Vi har uppdaterat kalendervyn så att du nu kan välja flera dagar i en månad genom att använda Control eller Shift tangenten. Du kan sedan allokera en undantagsdag till alla valda dagar.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar åtgärder av beräkningar för tillgänglighet i rapporten Vägarbetstidslagen – Veckomedelvärde.

OPTAC3 Web – uppdatering (maj 2016)

Nya funktioner:

 • Nya rapporter
1. Sammanställd distansrapport – Förare: Visar den totala körda sträckan för en förare under specificerad tidsperiod.
2. Detaljerad distansrapport – Förare: Visar den totala körda sträckan per dag för förare.
3. Detaljerad distansrapport – Fordon: Visar den totala körda sträckan för fordon genom att använda vägmätarens midnattsvärde som referens.
 • Uppdaterad tidslinje- och överträdelseservice: Prestandaförbättringar i kalendervyn och rapporter.
 • Volvo Dynafleet API: Dynafleet är Volvo Trucks online system för transportinformation. Med hjälp av den nya API för OPTAC3 Web kan användare av Dynafleet systemet nu automatiskt ladda upp sin förarkorts- och fordonsdata till OPTAC3 Web.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som är relaterade till avbrott för färja, startsidan och omarbetning av kod.

OPTAC3 Web – uppdatering (februari 2016)

Nya funktioner:

 • Rapporten Okänd aktivitet: En ny rapport för förare som visar tidsperioder när föraren inte har några registrerade aktiviteter mellan kortuttag och kortinsättning. Den visar luckor på mindre än 3 timmar men en justerbar tolerans har lagts till för att konfigurera minsta tid att rapportera på.
 • Ny inställning för kör-och vilotider (561/2006): Inställningar för kör-och vilotider (som du kommer åt inloggad som admin) har uppdaterats och inkluderar en ny inställning. Denna låter användaren ställa in huruvida en tillräcklig rast krävs omedelbart efter att ha kört exakt 4.5 timmar.
 • Ytterligare inställningar för tillgänglighet och vila (Vägarbetstidslagen): Det finns en ny inställning för vägarbetstidslagen för att tillåta att raster, som är mindre än 15 minuter, och tillgänglighet behandlas som arbete för vägarbetstidslagen. Detta alternativ finns tillgängligt för olika länder där detta är ett krav i vägarbetstidslagen.
 • Rapporten “Okända förare” har förbättrats: Vi har lagt till alternativ för att visa när ett fordon registrerar Out Of Scope körning (OUT) och körs utan ett förarkort isatt. Det finns ytterligare alternativ för att visa föregående och nästa förare på båda sidor av dessa okända körperioder.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar reparation av trasiga externa länkar och ändring av storlek på knappar.

OPTAC3 Web – uppdatering (december 2015)

Nya funktioner:

 • Rapporten Företagskortlås: En ny digital fordonsrapport som visar företagskortlås för varje fordon. Denna rapport har flera sätt att visa datan som inkluderar “Visa endast fordon som är inlåsta” och “Visa endast fordon som inte är inlåsta”.
 • Rapporten Kortinsättningar- och kortuttag – Förare: En ny digital rapport för förare som visar förarens kortinsättningar och kortuttag i färdskrivaren. Den visar även hela kortnumret och det finns ett alternativ att upptäcka avvikelser om föraren använder mer än ett kort. Detta kräver motsvarande nedladdad data från fordonet.
 • Mer flexibla gränser för nattidsarbete (Vägarbetstidslagen): “Gräns för nattidsarbete” har uppdaterats och låter dig nu ställa in gränsen mellan 10 och 15 timmar. Du kan ändra detta under “Inställningar vägarbetstidslagen” när du är inloggad som admin.
 • Tidsintervall för rapportdatum: Det är nu möjligt att snabbt välja datumintervallen för olika rapporter. “Tidsintervall” funktionen låter dig välja nuvarande månad, föregående vecka, föregående månad och föregående 3 månader.
 • Ny inställning för vägarbetstidslagen och nattidsarbete: Inställningar för vägarbetstidslagen (som du kommer åt inloggad som admin) har uppdaterats och inkluderar nu den nya inställningen “Dygnsvila nollställer beräkning av nattarbetsperioden”
 • Alternativ för tolkning av tillgänglighet och vila (vägarbetstidslagen): Det finns en switch i inställningar för vägarbetstidslagen för att tillåta att tillgänglighet behandlas som arbete för vägarbetstidslagen. Detta alternativ har aktiverats för olika länder där detta är ett krav i vägarbetstidslagen.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar förbättringar för att hantera ändringar av digital data och export av digital data.

OPTAC3 Web – uppdatering (september 2015)

Nya funktioner:

 • Stöd för ytterligare webbläsare*: OPTAC3 är nu kompatibelt med Google Chrome. Vi kommer även fortsätta stödja Internet Explorer 9,10 och 11.
 • OPTAC3 Anslut (Scania): Vi har lagt till Scania som en dataleverantör för OPTAC3 anslut-funktionen. Detta låter dig automatiskt importera dina fjärravläsningar från Scania in till OPTAC3.
 • Rapport för kortinsättningar och kortuttag: En ny rapport för digitala fordon som listar kortinsättningar och kortuttag i färdskrivaren. Den visar även hela kortnumret vilket låter dig identifiera om föraren använder mer än ett kort.
 • Förbättringar för gränssnittet i kalendervyn: Dagvyn kan nu öppnas upp genom att dubbelklicka med vänster musknapp på en dag i kalendervyn. Vi har också förbättrat hastigheten för att göra ändringar i dagvyn.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar förbättringar när det gäller meddelanden för överlappning när man sparar ett analogt diagramblad.

*Google Chrome har inte blivit fullt optimerat för sidan där du bearbetar analoga diagramblad och manuella aktivitetsuppgifter

OPTAC3 Web – uppdatering (juni 2015)

Nya funktioner:

 • Aktivitetsintyg för förare: Vi har lagt till möjligheten att skapa aktivitetsintyg som redovisar för tid när föraren inte har använt en färdskrivare för att registrera sina uppgifter.
 • Förbättrade listvyer: Vi har ökat antalet objekt du kan se i en lista så att du nu kan se upp till 15 objekt per sida, vilket gör att det blir mindre sidor att bläddra igenom.
 • Rapporten kortnedladdningspåminnelser har förbättrats: Vi har lagt till en kolumn för “Senaste aktivitet” i denna rapporten så att du kan bekräfta att nedladdningen och aktiviteten överensstämmer.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (maj 2015)

Nya funktioner:

 • Färdskrivare – servicerapport: En ny rapport som tillhandahåller kalibreringsuppgifter för dina digitala fordon. Denna rapport hjälper dig att planera när dina fordon behöver kalibreras nästa gång.
 • Rapporten Överträdelser – tabell har förbättrats: Vi har lagt till ett alternativ som låter dig dölja förare som inte har några överträdelser. Detta gör att du kan fokusera på de förare som har överträdelser.
 • Rapporten Överträdelser – Endast har förbättrats: I denna rapport har vi också lagt till ett alternativ som gör att du kan filtrera bort och dölja förare som inte har några överträdelser. Detta gör inte bara att du kan fokusera på de förare som har överträdelser utan även att du bara skriver ut de sidor som du verkligen behöver.
 • Kolumnen “Över” har lagts till i rapporter: Rapporter som innehåller en sammanfattning av aktiviteter (Förardetaljer per dag och Överträdelser – EU) har nu en ny kolumn som heter “Över”. Denna hjälper att visa den totala varaktigheten av en förares arbetspass för varje kalenderdag.
 • Rapporten Fordonsnedladdningspåminnelser har förbättrats: Vi har lagt till en kolumn för “Senaste aktivitet” i denna rapporten så att du kan bekräfta att nedladdningen och aktiviteten överensstämmer.
 • Felaktigt användande av förarkort: Vi har lagt till nya alternativ i rapporten Okänd förare. Denna rapport kan nu visa information för förare 2 när fordonet har körts utan ett kort isatt i facket för förare 1.

Åtgärder:

 • Mindre fel har åtgärdats som inkluderar ändring av kolumnbredden i vissa rapporter: Vägarbetstidslagen – Veckomedelvärde och Förardetaljer per dag.

OPTAC3 Web – uppdatering (april 2015)

Nya funktioner:

 • Radera data: Adminanvändaren kan nu radera data som är äldre än 13, 25 eller 60 månader.
 • Bakåt/Nästa-knappar i kalendervyn: För att göra det snabbare att navigera programmet har vi lagt till bakåt- och nästa knappar för månader och år i kalendervyn.
 • Rapporten Dagliga detaljer grafisk rapport har förbättrats: Vi har lagt till information i denna rapport för att visa multibemanningskörning. Detta visas med en ny ikon med rubriken “körning (2)”
 • Rapporten vägarbetstidslagen – veckomedelvärde har förbättrats: För att ge dig mer exakt genomsnittlig arbetstid har vi lagt till 2 nya funktioner. Det finns nu ett alternativ som använder den senast kända kompletta arbetsveckan i beräkningarna för arbetstid. Den andra nya funktionen är att visa “det genomsnittliga veckoarbetet” i slutet på varje vecka.
 • Det är nu enklare att välja den rapport man vill skapa: Hyperlänkar har lagts till i rapportnamnen för att göra det enklare att skapa en rapport.

Åtgärder:

 • Förbättringar för hur datum bekräftas på analoga diagramblad, manuella aktivitetsuppgifter samt undantagsdagar.
 • Du kan nu välja språk på OPTAC3-webbsidan som visas innan du har loggat in.
 • Mindre fel har åtgärdats.

OPTAC3 Web – uppdatering (februari 2015)

Nya funktioner:

 • Möjlighet att välja språk på alla rapporter: Du kan nu skapa dina rapporter på upp till 19 olika språk.
 • Importdatum visas nu på kortnedladdningspåminnelserapporten: OPTAC3 använder nedladdningsdatumet fastställt av ditt nedladdningsverktyg. Om det inte har en inbyggd klockfunktion eller har en korrupt klocka så kan din kortnedladdningspåminnelserapport vara felaktig. Vi har lagt till möjligheten att se datumet när filen importerades till OPTAC3 Web för att ge dig förståelse för hurvida filen är uppdaterad.
 • Köp av krediter: Du kan nu köpa krediter direkt från OPTAC3-hemsidan.
 • OPTAC3 anslut: Denna funktion finns tillgänglig i “Admin”-sektionen under menyvalet “Konfiguration” och “OPTAC3 inställningar för att ansluta”. Med hjälp av denna funktion kan dina fjärravlästa nedladdningar från Fleetboard och Volvo automatiskt importeras till OPTAC3 Web.
 • Spanska regioner: Visa spanska regioner I 7-dagarsvyn för förare och fordon.

Åtgärder:

 • Förbättringar för export av digitala datafiler.
 • Optimerad prestanda för rapporten Vägarbetstidslagen-Veckomedelvärde
 • Rapporterna saknade kortnedladdningar och saknade fordonsnedladdningar har förbättrats
 • Mindre fel har åtgärdats